PAKKUMISE TINGIMUSED

Allakirjutanud kliendil on õigus kasutada enda valitud teenuseid vastavalt koostöölepingu üldtingimustele ja iga teenuse eritingimustele.

ÜLDTINGIMUSED

1. Klient volitab Resoniat või tema poolt määratud inkassofirma määratud isikut teostama kõiki toiminguid, mis on vajalikud kõnealuse teenuse ja volituse täitmiseks.

2. Leping jõustub pärast loovutamist ja jääb kehtima kuniloovutamise lõpetamiseni ja lepinguliste kohustuste täitmiseni.

3. Klient on kohustatud esitama Resoniale viivitamatult ja nõutudaja jooksul kõik volitused, muud dokumendid ja andmed, mis onvajalikud inkasso teostamiseks, ning teavitama Resoniat viivitamatult kõigist muudatustest tellimuse teosta misega seotud dokumentides ja andmetes.

4. Klient vastutab esitatud teabe ja dokumentide asjakohasuse ja täpsuse ning volituse õigusliku aluse eest. Klient vastutab ebaõigete või ebatäielike andmete või dokumentide kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. Resonial on õigus talle pakutud loovutamist mitte vastu võtta ja hiljem inkasso peatada või lõpetada juhtum ja tagastada juhtum kliendile. Resonia teavitab seejärel klienti keeldumise või peatamise põhjustest.

6. Tasud ja tasud määratakse kindlaks vastavalt käesolevatele tingimustele ja Resonia eraldi kehtivale hinnakirjale. Resonia jätab endale õiguse muuta oma hinnakirja. Hinnad on käibemaksuga maksustatud vastavalt kehtivale käibemaksumäärale. Kui kliendil ei ole õigust käibemaksu maha arvata või kui kliendi õigus käibemaksu maha arvata lõpeb, tuleb sellest teavitada Resoniat.

7. Resonia arvestab Kliendi poolt Resonia poolt saadud raha Kliendi suhtes kohaldatava kursi alusel.

8. Resonial on õigus esitada arve teostatud meetmete eest ja meetmetega seotud kulude eest pärast meetmete teostamist kehtiva arveldusintervalli alusel. Resonia poolt saadetud arved tuleb tasuda 14 päeva jooksul alates maksetähtpäevast ja nende eest tuleb maksta intressi 10,5% alates maksetähtpäevast kuni maksetähtpäevani.

9. Resonial on õigus Kliendi poolt saadud vahenditest maha arvata Tellimuste täitmisega seotud kulud, tasud ja tasud koos intressidega arve esitamise kuupäevani. Mahaarvamisõigus on olemas ka Resonia poolt osutatavate erinevate teenuste vahel. Resonia teavitab klienti Mahaarvamisest konto väljavõtte tegemisel.

10. Resonial on viivitamatult õigus lisada teenuse hinnakirjas toodud tasudele ja tasudele kõik uued või suurenenud tasud ja tasud, mis tulenevad õigusaktidest ja ametlikest eeskirjadest, samuti suurenenud postikulud, olgu need siis Soomes või mõnes teises riigis. Samuti on Resonia-| õigus viivitamatult muuta oma hinnakujundust ja teenindusprotsesse, kui muudatused õigusaktides, ametkondlikes määrustes või kohtupraktikas mõjutavad teenuste kriteeriumide hinnakujundust või teenindusprotsessi. Resonia teavitab klientikõigist muudatustest.

11. Resonia on õigus nõuda kliendilt ettemaksu, kui ta peab seda asjakohaseks, sõltumata sellest, millises etapis tööülesannet täidetakse. Ettemaksu võib nõuda ka Kliendi ülevõetud vahenditest.

12. Nende teenuste puhul, mis nõuavad Kliendi sisselogimist Internetikaudu, annab Resonia Kliendile vajalikud kasutajatunnused. Klientmäärab juurdepääsuõiguste omanikud ja on kohustatud teavitamaResoniat juurdepääsuõiguste omanike muutumisest. Klient vastutabkõigi tegevuste eest, mida tehakse Kliendile antudkasutajatunnustega. Kliendil ei ole õigust ilma Resonia kirjalikunõusolekuta avaldada kasutajatunnuseid kellelegi muule kuimääratud juurdepääsuõiguste omanikule. Resonial on õiguskasutajatunnused lepingu lõppemisel viivitamatult sulgeda, kuiavastatakse, et kasutajatunnused kolmanda isiku valduses või kuiavastatakse, et kasutajatunnuseid kasutatakse lepingut rikkudes.

13. Kliendil on õigus saada aruannet pooleliolevate tellimuste kohta.Aruandlus toimub elektrooniliselt.

14. Resonia ei garanteeri ega võta vastutust kogumise või muuteenuse edukuse või sobivuse eest Kliendi vajadustele. Mis taheshinnangud edu või tulemuse kohta põhinevad kogemustel jastatistilistel andmetel ning ei ole siduvad.

15. Kui Klient ei tee Resonia-le ettenähtud makseid või rikub muulviisil oluliselt oma lepingust tulenevaid kohustusi, näiteks ei esitanõutud teavet viivitamatult, või kui lepingu täitmine on Kliendisttulenevatel põhjustel oluliselt ohustatud, on Resonia-| õigus peatadaTeenuse jätkamine või lõpetadakäesolev leping ja esitada Kliendilearve oma nõuete eest. Sama kehtib ka juhul, kui ilmneb, et Klienttegeleb eetiliselt või õiguslikult küsitavaäritegevusega. Sellisel juhulon Resonia’l õigus peatada igasugune edasine tegevus. Sellisel juhuljätkub sissenõudmine seni, kuni Klient on oma lepingust tulenevad kohustused täitnud. Peatamisõiguse kasutamine ei välista õigustlepingu lõpetamiseks.

16. Lepingu lõppedes on Resonial õigus esitada arve kõigi oma tasumata nõuete kohta.

17. Resonia ei vastuta kahju või tagajärgede eest, mis otseselt või kaudselt sõltuvad ametiasutuste võetud meetmetest, streikidest, sõdadest või muudest asjaoludest, mis ei ole tema kontrolli all või mille ärahoidmine nõuaks rahalisi või muid ebaproportsionaalseid meetmeid võrreldes tekitatud kahjuga (vääramatu jõud).

18. Resonia ei vastuta kaudsete kahjude eest, olenemata kahju või kahju põhjusest ja laadist. Resonia vastutus on igal juhul piiratud summaga, mille Klient on Resonia’le teenuse kasutamise eest tasunud.

19. Resonial on õigus säilitada koopiaid Kliendi erinevate teenusevormide kaudu kogutud tellimusandmetest ning kasutada, kasutada ja muul viisil töödelda oma äritegevuses Kliendi tellimustega seoses kogutud teavet Kliendi klientide maksekäitumise kohta. Selliste andmete töötlemise, säilitamise ja kasutamise suhtes kohaldatakse kehtivat õigust.

20. Resonial on õigus jätta toodetud materjal Resonia valdusesse, kuni Klient on tasunud Resoniale kõik Kliendi poolt tasumisele kuuluvad summad koos intresside ja kuludega.

21. Resonial on õigus loovutada käesolev leping ning oma õigused ja kohustused kolmandale isikule.

22. Resonial on õigus kasutada käesoleva lepingu kohaste teenuste osutamisel alltöövõtjaid. Resonia vastutab oma alltöövõtjate poolt tehtud tööde eest nagu oma tööde eest, kui eritingimustes või muul viisil ei ole kokku lepitud teisiti.

23. Klient vastutab selle eest, et kogu mandaadi täitmiseks avaldatud teave oleks piiranguteta kättesaadav mandaadi täitmiseks.

24. Lepinguosalised kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik ärisaladused ja konfidentsiaalsed andmed, millest nad teada saavad. Kui seadus nõuab teabe avalikustamist ametiasutustele, on lepinguosalisel õigus seda teavet avalikustada.

25. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama Resoniat kõigist muutustest äriühingu õiguslikus vormis, äriühingu nimes, äriühingu olemasolus, täis- ja usaldusühingu liikmetes, samuti äriühingu likvideerimisest või pankrotist.

26. Kõik intellektuaalomandi ja omandiõigused seoses Teenuste osutamisega loodud ja/või esitatud materjalides, sõltumata nende olemusest, kuuluvad eranditult Resonia või kolmandale isikule. Kliendil on piiratud, mitte ainuõiguslik ja mitteülekantav kasutusõigus eelnimetatud materjalile. Kasutusõigust ei tohi üle anda ilma kirjaliku nõusolekuta. Kahtluste vältimiseks ei ole koostöölepingu eesmärk anda ühele poolele lepingu sõlmimise ajal kuuluvaid intellektuaalomandi õigusi teisele poolele üle.

27. Resonial on õigus arendada ja muuta oma Teenuste sisu ilma Kliendi nõusolekuta, tingimusel, et Teenuste põhitegevus ei muutu oluliselt. Iga oluline muudatus Teenustes, mis tuleneb õigusaktide või regulatiivsete nõuete muutumisest, annab Kliendile õiguse Leping viivitamatult lõpetada. Kumbki pool ei ole kohustatud sellises olukorras teisele poolele hüvitist maksma.

28. Resonia’l on õigus neid tingimusi ühepoolselt muuta. Muudatusest tuleb klienti kirjalikult teavitada vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist. Kui muudatused on Kliendi jaoks olulised, on Kliendil õigus leping lõpetada alates muudatuste jõustumise kuupäevast. Klient on lepingu muudatustega seotud, välja arvatud juhul, kui ta lõpetab käesoleva lepingu kolmekümne (30) päeva jooksul pärast muudatustest teavitamist.

29. Üksiktellimusega seotud kaebused tuleb esitada kolmekümne (30) päeva jooksul alates tellimuse lõppemisest ja sellest on klienti teavitatud või teave on kliendile kättesaadavaks tehtud, mis toob kaasa kaebuse esitamise õiguse kaotamise.

30. Rahapesuseaduse kohaselt peab Resonian teatama kahtlasest tehingust või terrorismi rahastamise kahtlusest rahapesu andmebüroole ja peatama tehingu edasiseks uurimiseks või keelduma tehingust. Sellisel juhul ei saa kliendisuhet luua, ärisuhet säilitada ja kliendile võlgnetavaid nõudeid maksta, kui ei ole võimalik võtta vajalikke meetmeid kliendi või tegeliku tulusaaja tundmiseks või tuvastamiseks. Resonia ei vastuta rahapesu andmeesituse esitamise, tehingu katkestamise või tehingust keeldumise tagajärjel kliendiletekkinud viivituse või muu kahju eest. Kui pärast lepingu allkirjastamist saab Kliendist rahapesuseaduses määratletud tegelik tulusaaja või kui Kliendi juhatuse liikmeks, juhiks või tegelikuks tulusaajaks saab
poliitiliselt mõjukas isik, peab Klient sellest viivitamatult teavitama Resonia’t.

31 Käesolevat lepingut reguleerib Soome õigus. Kõik käesoleva lepinguga seotud erimeelsused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kõik käesolevast lepingust ja koostööst tulenevad vaidlused

PAKKUMISE TINGIMUSED

lahendatakse vajaduse korral lõplikult Helsingi ringkonnakohtus. Kliendil on õigus esitada hagi oma elukohajärgsesse madalama astme kohtusse.

KONKREETSED TINGIMUSED TEENUSE KOHTA:

TAASTAMISE TEENUS

1. Resonia kohustub volituse saamisel täitma Kliendi inkassoülesannet Soomes.

2. Ühekordse sissenõudmise leping ei hõlma siiski meetmeid, mis on seotud võlgade restruktureerimise, saneerimise või üksikisikute
pankrotiga, välja arvatud juhul, kui pooled on selles selgesõnaliselt kokku leppinud.

3. Klient vastutab selle eest, et esitatud või sissenõudmiseks üle antud nõue oleks täielikult sissenõutav. Samuti vastutab klient selle eest, et võlgnik on piisavalt täpselt tuvastatud. Resonia ei ole kohustatud enne meetmete võtmist kontrollima nõude sissenõutavust. Klient kohustub, et ta või Resonia saadab võlgnikule enne sissenõudmist vähemalt ühe meeldetuletuse.

4. Resonial on õigus koostada maksegraafik ilma Kliendi eelneva nõusolekuta.

5. Klient peab korralduse andmisel märkima, kas võlgnik on nõude vaidlustanud. 2. Klient kohustub viivitamatult teavitama Resonia’t kõigist võlgniku poolt otse kliendile tehtud maksetest, samuti kõigist krediteerimistest ja tagasimaksetest, nõuete vaidlustamisest ja muudest muudatustest, mis mõjutavad tellimuse täitmist.

6. Volituse alusel kogunenud võlgade maksed jaotatakse järgmises järjekorras: sissenõudmis- ja õigusabikulud koos intressidega, põhisummalt kuni maksmise kuupäevani kogunenud intressid, võla põhisumma. Kui seadusega on ette nähtud muu jaotamise järjekord, järgitakse seadusega ette nähtud järjekorda.

7. Resonia on õigustatud nõudma kliendi nimel võlgnikult sissenõudmis- ja õigusabikulusid ning intressi vastavalt seadusele, mis jääb Resonia’le
tasuks

8. Resonial on õigus arvata lepingulised tasud maha kliendile esitatavatest rahalistest vahenditest.

9. Resonial on õigus nõuda kliendilt intressi kohtukulude ja muude kogunenud kulude pealt, mis on kohtuasjas määratud, kuni rahaliste vahendite tasumise kuupäevani. Kõik kohtuasjas välja mõistetud kohtukulud, mis Resonia kui Kliendi esindaja jätab endale, ning eespool nimetatud intressid võib samuti arvestatavatest rahalistest vahenditest maha arvata.

10. Ettevõtlusnõude sissenõudmisel ei nõua Resonia sisse nõuete sissenõudmise seaduses sätestatud standardtasu, kui Resonia sissenõudmiskulud ületavad standardtasu summat.

11.Lepingu või üksiku Ülesande lõpetamise korral või juhul, kui Klient tühistab Ülesande või takistab muul viisil Ülesande täitmist, on Resonial õigus nõuda Kliendilt teostatud tegevusega seotud lepingulised kulud ja tasud, sealhulgas võlgnikult nõutavad tasumata tasud.

12. Kliendil on õigus saada telefoni teel üldist juriidilist nõustamist sissenõudmismenetluse ja sissenõudmist käsitlevate õigusaktidega hõlmatud küsimuste kohta.

13. Edasine sissenõudmine algab, kui nõude kohta on antud krediidilimiidi soovitus, kui korralduse registreerimisest on möödunud kuuskümmend (60) päeva ja kui nõuet ei ole pärast vabatahtlikku sissenõudmist üle antud kohtulikule sissenõudmisele, kui kohtulik sissenõudmine on lõpetatud tulemusteta või kui edasise sissenõudmise alustamises on sissenõudmismenetluse käigus kokku lepitud.

14. Nõude hilisema sissenõudmise alustamine tähendab, et Resonia on Kliendi poolt volitatud võtma meetmeid, mida ta peab vajalikuks nõude sissenõudmiseks. Resonia-| on muu hulgas õigus algatada kohtulikku sissenõudmist, sõlmida akord või muu kokkulepe, mida Resonia peab põhjendatuks. Resonia ei ole kohustatud taotlema nõude arestimist, võtma meetmeid tundmatu võlgniku vastu või võtma muid meetmeid,
mida ta peab mittevajalikuks.

15. Resonia arvestab kliendile viiskümmend (50) protsenti kogunenud põhisummast ja intressidest hilisema sissenõudmise korral või muu hinnakirjas määratud summa ning hoiab ülejäänud kogutud raha sissenõudmistasuna, mis katab hilisema sissenõudmise kulud, välja arvatud täitmistasu, mille kannab klient. Kui võlgnik tasub võlgnevuse otse Kliendile, kohustub Klient viivitamatult teavitama Resoniat kõigist võlgnikult saadud rahalistest vahenditest. Resonial on õigus võtta komisjonitasu vastavalt Hinnakirjale kõigi otse Kliendile tehtud maksete eest.

16. Kui Klient tühistab järelkogumise tellimuse või takistab muul viisil järelkogumise poolt vajalikuks peetavate meetmete võtmist või annab tellimuse esemeks oleva nõude üle kolmandale isikule, on Resonial õigus lõpetada tellimuse täitmine ja nõuda Kliendilt sissenõudmiskulud vastavalt seadusele (sissenõudmiskulud vastavalt nõuete sissenõudmise seaduse paragrahvile 10).

ERITINGIMUSED:

SEADUSANDLIK TEGEVUS

1. Resonia täidab Soomes kindlaksmääratud ülesandeid vastavalt kliendi eraldi volitustele.

2. Klient peab esitama õigeaegselt kogu teabe ja dokumendid, mis on seotud volituste täitmisega. Resonia ei vastuta kahju või õiguste kaotuse eest, mis tuleneb liiga hilja esitatud dokumentidest või ebaõigest, ebaselgest või ebatäielikust teabest või dokumentidest.

3. Resonia hüvitab Kliendile teise poole poolt tasutud kulud, tingimusel, et Klient on need kulud Resoniale tasunud.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Resonia ja Klient kohustuvad järgima koostöölepingu alusel osutatavate teenustega seoses kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas eelkõige Euroopa Liidu üldist andmekaitsemäärust ((EL) 2016/679) alates selle kohaldamisest alates 25. maist 2018. Andmekaitsealastes õigusaktides on määratletud isikuandmete töötlemisega seotud osapoolte rollid. Vastutav töötleja on üksus, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

KOHTA

Mõlemad pooled tegutsevad sõltumatute vastutavate töötlejatena. Pooled kohustuvad töötlema registrisse kantud isikuandmeid seoses käesoleva koostöölepinguga kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Lepinguosalised rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus.

KONFIDENTSIAALSUS

Kumbki lepinguosaline kohustub hoidma teiselt lepinguosaliselt saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena ja salajasena ning teavitama kõiki selliste isikuandmete töötlemisega seotud isikuid nende konfidentsiaalsusest. Lepinguosalised tagavad, et kõik selliste isikuandmete töötlemisega seotudn isikud on allkirjastanud asjakohase konfidentsiaalsuslepingu ja/või on muul viisil seotud konfidentsiaalsuskohustusega. Eespool nimetatud konfidentsiaalsuskohustust ei kohaldata siiski juhul, kui lepinguosalisel on õiguslik kohustus või õigus teavet avalikustada.